บริษัททีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด และ กฟผ. ขอขอบคุณชาวแม่เมาะและประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและนำเสนอความคิดเห็นในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เกือบ 3,000 คน และร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา 48 คน สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินโครงการฯ ซึ่งข้อคิดเห็นของประชาชนจะนำไปกำหนดขอบเขตและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

     วันนี้ (13 กรกฎาคม 2562) นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อเวลา 08.00 น.และการประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น.

     ด้านดร.เบญจภรณ์บุณยพุกกณะ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด กล่าวว่าบริษัทฯ ขอขอบคุณชาวแม่เมาะและประชาชนทุกคนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการฯในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 โดยการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจำนวน 2,647 คน โดยมีผู้ลงชื่อแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 52 คน แต่สละสิทธิ์ 4 คน สรุปมีจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจาทั้งสิ้น 48 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากประชาชนในพื้นที่ 5 ตำบลได้แก่ ต.สบป้าด ต.จางเหนือ ต.นาสัก ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป

     สำหรับสิ่งที่ประชาชนยังมีความกังวลเช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า การดูแลด้านสุขภาพและสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาชุมชนและการสร้างงานเป็นต้น และข้อคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของประชาชนในวันนี้ บริษัท ทีแอลทีคอนซัลแตนส์ จำกัด จะนำไปเป็นกรอบการศึกษา โดยจะมีการจัดรับฟังความคิดเห็นฯครั้งที่ 2 ซึ่งลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และพูดคุยกับกลุ่มประชาชนถึงข้อคิดเห็นและข้อสงสัยในพื้นที่ศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดขอบเขตและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ครอบคลุมตามข้อห่วงกังวลของประชาชนหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานฯครั้งที่ 3 เพื่อนำไปจัดทำรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ต่อไป

     ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างฉบับนี้ได้โดยส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปที่ 1. E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2. คุณวีณิฐฐาวรเกียรติธนากร และคุณรัตติยา งามประดิษฐ์ โทรศัพท์ 0-2509-9000 กด 2322 หรือ 2315โทรศัพท์มือถือ 061-564-4480 โทรสาร 0-2509-9047 3. ส่งไปยัง บริษัท ทีแอลทีคอนซัลแตนท์ จำกัด 152 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ชั้น13 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9) ภายใน 15 วัน นับจากวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯจนถึงวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562

     อีกทั้งนายสมรักษ์เพ็ชรเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)กล่าวว่า “ขอขอบคุณชาวแม่เมาะที่ให้ความสนใจมารับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างคับคั่งสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใช้ถ่านลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นั้น ดำเนินการเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8-9 ซึ่งจะถูกปลดออกจากระบบในปี2565 เพื่อรักษาระดับกำลังผลิตและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคเหนือรวมถึงรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018)

     สำหรับการแสดงความคิดเห็นในวันนี้ กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษาฯจะรวบรวมทุกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปกำหนดกรอบและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในขั้นตอนต่อไปให้ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวล เพื่อให้การศึกษาและจัดทำรายงานEHIA เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดโดยประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง”