เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี รักษาการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้พิจารณาความสามารถในการทำนิติกรรมของคู่สัญญา และการพิจารณาคุณสมบัติของพนักงาน กฟผ. เพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามกฎหมาย ตลอดจนร่วมกันใช้นวัตกรรมในการเสริมสร้างกระบวนการบังคับคดีล้มละลายให้มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร