การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรีในประเทศ ประจำปี 2562 ในสาขาหลักที่เป็นที่ต้องการของ กฟผ. โดยมีนิสิตนักศึกษาที่มีศักยภาพได้รับทุนจำนวน 6 คน ซึ่งจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อการเติบโตขององค์การต่อไป

         เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ กฟผ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรีในประเทศ ประจำปี 2562 จัดโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ กฟผ. โดยมีผู้บริหารตัวแทนสายงาน นิสิตนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกรับทุนจำนวน 6 คน และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าวแสดงความชื่นชมกับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้ว่า เป็นบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรจนมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ขอให้มีความภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษา กฟผ. ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติที่ดีงาม และขอให้มุ่งมั่นในการศึกษาอย่างเต็มที่ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว กฟผ. ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนมาร่วมกันสืบทอดภารกิจของ กฟผ. โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีและที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคต มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

         สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 6 คน ประกอบด้วย 1) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 3 คน ได้แก่ น.ส.จิดาภา คล้ายแก้ว น.ส.กนกภรณ์ สุขพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายวีรภัทร ลิลิตวงษ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2) สาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ น.ส.ญาณาลักษณ์ วงษ์จินดา และ น.ส.พิมพ์พรรณ เดือนแจ่ม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) สาขาการเงิน จำนวน 1 ทุน ได้แก่ นายนรากร ขำปัญญา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         โดยรายละเอียดของทุนการศึกษา ประกอบด้วยค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายประจำเดือน และค่าเล่าเรียนรวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บ ซึ่งนิสิตนักศึกษาที่รับทุน ระหว่างการศึกษาในชั้นปีที่ 4 จะต้องมีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย และตั้งใจศึกษาให้สำเร็จตามระยะเวลาของหลักสูตร

         ทั้งนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการให้ทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรีในประเทศต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 จำนวนปีละ 10 ทุน ในสาขาหลักที่ กฟผ. ต้องการ โดยตั้งแต่ปี 2556-2561 กฟผ. ได้ให้ทุนการศึกษาดังกล่าวไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 45 ทุน โดยเมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาจะเข้าปฏิบัติงานกับ กฟผ. เมื่อทำงานครบ 1 ปี และมีผลการปฏิบัติงานดี กฟผ. จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่อไป