คณะทำงานพัฒนาธุรกิจ EGAT Academy จัดอบรมหลักสูตรระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า : ระบบควบคุมเจนเนอเรเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอก กฟผ. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงาน และเทคนิคการทำงานกับอุปกรณ์ควบคุมและระบบป้องกันไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

         เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)โดยคณะทำงานพัฒนาธุรกิจ EGAT Academy จัดอบรมหลักสูตรระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า: ระบบควบคุมเจนเนอเรเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า (Protection System for Power Plant and Generator Control and Electrical Equipment) แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอก กฟผ. โดยมีนายอานนท์ มิตรกูล หัวหน้าแผนกวางแผน กองวางแผน และนายสุวัฒน์ รติวัชรากร หัวหน้าแผนกระบบควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้า กองเครื่องจักรไฟฟ้า ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี

         สำหรับหลักสูตรระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า ระบบควบคุมเจนเนอเรเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงาน หลักการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น เทคนิคการทำงานกับอุปกรณ์ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบป้องกันไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ความผิดพลาดของระบบควบคุมและป้องกัน โดยมีความเข้าใจในวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง และมอเตอร์

         ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลาอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 โดยหลักสูตรต่อไปที่จะเปิดอบรมคือ หลักสูตรเทคโนโลยีการบำรุงรักษาสำหรับโรงไฟฟ้า: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (Maintenance Technology for Power Plant: Generator and Electrical Equipment) ซึ่งเปิดอบรมในระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 โดยผู้ที่สนใจการอบรมหลักสูตรของโครงการ EGAT Academy สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดอบรมในครั้งต่อไปได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th และ Facebook Fanpage: กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย