กฟผ. นำห้องเรียนสีเขียวร่วมในกิจกรรม “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมป์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกระทรวงพลังงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน สร้างเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชน

         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ผ่านการจัดห้องเรียนสีเขียวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเครือข่ายจิตอาสาพลังงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมป์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ของกระทรวงพลังงาน โดยมีนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน มีนายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวรายงาน มีนางสาวปุณฑริกา นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวต้อนรับ และมีนางมัลลิกา ประเสริฐสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจิตอาสาพลังงาน เข้าร่วม ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

         นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ กระทรวงพลังงานจึงได้กำหนดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมป์ฯ ซึ่งกระทรวงพลังงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรม“จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ครู และนักเรียน ให้เป็นเครือข่ายพลังงานในการนำความรู้ด้านพลังงานขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน

         นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน พพ. กล่าวว่า กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กฟผ. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ พพ. ได้ริเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 แห่ง ซึ่งมีนักเรียนร่วมกันกว่า 5,800 คน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่สูง และส่วนใหญ่มีการใช้พลังงานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้มีสภาพเก่าและขาดการดูแลบำรุงรักษา การดำเนินโครงการนี้ จึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร โดยการติดตั้ง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานทดแทน ผ่านการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียน เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ การติดตั้งหรือเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบ LED การติดตั้งระบบ IOT ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นครั้งเป็นที่ 2 ต่อจากโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ โดยคาดว่าจะเกิดผลประหยัดไฟฟ้าให้กับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2561

         สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว กฟผ. ได้สนับสนุนเสริมสร้างทัศนคติทางการศึกษา โดยจัดตั้งห้องเรียนสีเขียว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสำหรับเยาวชน ผ่านการเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา นำไปสู่การมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมป์ฯ ทั้ง 6 แห่ง รวมทั้งได้ร่วมจัดกิจกรรม “สำรวจการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยให้กับชุมชน” ขยายผลสู่ชุมชนด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ให้กับครัวเรือนใกล้เคียง พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยและให้คำแนะนำในการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันด้วย