ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สู่แนวทางการวางกรอบยุทธศาสตร์องค์การเพื่อนำ กฟผ. และประเทศชาติ เดินหน้าสู่ความยั่งยืน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

         เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน กฟผ. จัดอบรมการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้บริหาร ในชื่อหลักสูตร “ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” (นขพ. กฟผ.) โดยมี นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ที่ปรึกษารองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ และอดีตผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร จากหน่วยงานต่าง ๆ ของ กฟผ. เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 54 คน เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบกรอบแนวคิดเรื่องศาสตร์พระราชาและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการทำกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อเป็นนโยบายถ่ายทอดลงไปสู่การปฏิบัติ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

         นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร กฟผ. รับทราบและมีความเข้าใจหลักของศาสตร์พระราชาทั้งหมด ซึ่งศาสตร์พระราชามีความสำคัญ โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการดำเนินงานในโครงการเพื่อสังคม เพื่อทำให้องค์การ สังคม และประเทศชาติไปสู่ความยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ซึ่ง กฟผ. ได้เตรียมวางแผนงานขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาทั้งในระดับประเทศ ระดับลุ่มน้ำ และลงสู่ระดับพื้นที่ ซึ่งจะเป็นพื้นที่โดยรอบ 7 เขื่อนพระนาม และ 3 โรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน ความรู้ รวมทั้งร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ด้วย

         สิ่งที่ กฟผ. ต้องทำ คือ การสร้างมิตรแท้ ด้วยการสร้าง “ความรู้สึก” เชื่อว่า กฟผ. มีความปรารถนา ความรู้สึกไม่ใช่ตรรกะที่เราถนัด แต่เป็นเหตุผลทางความรู้สึกซึ่งเป็นตรรกะอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า “ตรรกะจิตวิทยา Psycho logic” เป็นทักษะใหม่ที่คนของเราจำเป็นต้องมี ทักษะจะมีได้ต้องผ่านการฝึกทำบ่อย ๆ แค่รู้แค่ฟังไม่พอ ในแง่หนึ่งของกิจกรรมชุมชน CSR จึงเป็นการสร้างคนของ กฟผ. ให้มีทักษะในการเข้าถึง People Centric ไปพร้อม ๆ กับการสร้างมิตรแท้ ไม่มีทางที่เราเข้าใจผ่านแบบสอบถามหรือการวิจัยขอบริษัทที่ปรึกษา มีแต่ต้องลงมือทำด้วยคนของเราเอง

         ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ อาจารย์ยักษ์ มาบรรยายในหัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” “SEP To SDGs” ว่า สหประชาชาติ (ยูเอ็น) ยกย่องว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งในศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานให้กับประชาชน ถือเป็นปรัชญาในการพัฒนาคนที่ดีที่สุดในโลก และเป็นสิ่งที่จะทำให้โลกเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายใหม่ของสังคมโลกที่ทุกภาคส่วนต่างมุ่งหน้าไปให้ถึง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเราได้เห็นพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 9 ที่ทรงคิดค้นปรัชญาดังกล่าวขึ้นมา และทรงคิดค้นทฤษฎีใหม่ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ เช่น ฝนหลวง ทฤษฎีแกล้งดิน ฯลฯ ซึ่งทั่วโลกชื่นชมพระอัจฉริยภาพ และสหประชาชาติได้ยกย่องและทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลมากมาย แต่ที่เป็นรางวัลที่สำคัญที่สุด คือ รางวัลการพัฒนาคน ประเทศจะไม่สามารถพัฒนาไปได้ แม้ว่าจะมีนโยบาย มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ดีพร้อมเพียงใด หากคนไม่พัฒนาทุกอย่างก็จะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น ศาสตร์พระราชา คือ ศาสตร์ในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงให้ความสำคัญตามพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

         “กฟผ. ถือเป็นองค์การขนาดใหญ่และมีพลัง มีความสามารถในการเดินหน้าโครงการต่าง ๆ ได้มากมาย หาก กฟผ. ศึกษาแนวคิด ปรัชญา และการปฏิบัติ ตามศาสตร์พระราชาจนแม่นยำ และเดินหน้าตามรอยศาสตร์พระราชาอย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือสังคม รวมถึงยังเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน กับสังคมโลกอีกด้วย” ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร กล่าว

         สำหรับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยครั้งที่1 เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่ชุมชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 2 เป็นการอบรมสำหรับผู้บริหาร ในชื่อหลักสูตร “ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” (นขพ. กฟผ.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 และครั้งที่ 3 สำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2562 ทั้งหมดนี้ เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์องค์การด้าน CSR โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” “SEP To SDGs” และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ การขับเคลื่อนสังคม (Social Movement) และการสร้างเครือข่าย การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ หลักกสิกรรมธรรมชาติ มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย และการเวิร์คชอป เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ