กฟผ. ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นำแนวคิด 7 Greens ถ่ายทอดสู่ชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี หวังส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน ร่วมกับ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) ตามแนวคิด 7 Greens ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างองค์กร รวมถึงชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่โดยรอบของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมี นายอิทธิพงษ์ ชื่นพิศาล นายอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเปิดงาน มีนางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน และนางสาวพูนศรี ธัญลักษณ์เมธา ผู้จัดการสังกัด ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวรายงาน ในการนี้มีชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกว่า 50 คน เข้าร่วมงาน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

         นายอิทธิพงษ์ ชื่นพิศาล นายอำเภอศรีสวัสดิ์ กล่าวว่า อำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นอำเภอที่อยู่บริเวณกลางจังหวัดกาญจนบุรี มีจุดเด่นและของดีอยู่มาก อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามตามธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรและวัฒนธรรม เช่น เขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นเขื่อนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนไทยในหลายจังหวัดใกล้เคียง ทั้งการเกษตร การอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังมีอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ รวมถึงมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรีจะได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยว แต่ก็ทำให้เกิดปัญหาขยะจากนักท่องเที่ยวตามมาด้วยเช่นกัน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับอำเภอศรีสวัสดิ์ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่จะร่วมกันดูแล พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกคนปรารถนาที่จะเห็นพื้นที่นี้ได้รับการดูแลในวิถีธรรมชาติ วัฒนธรรม และพัฒนาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

         นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน กฟผ. และนางสาวพูนศรี ธัญลักษณ์เมธา ผู้จัดการสังกัด ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ปตท. ร่วมกล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ ปตท. ในครั้งนี้ว่า ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่โดยรอบมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Joint Steering Committee (JSC) ในการแสวงหาโอกาสทำธุรกิจร่วมกัน และทำกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR เพื่อร่วมกันดูแล พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยรอบของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยได้คัดเลือกพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ กฟผ. และมีท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. นอกจากนี้ จังหวัดกาญจนบุรียังมีต้นทุนความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างสูง และมีชุมชนที่เข้มแข็ง การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามแนวคิด7 Greens เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของ ททท. จึงจะสามารถสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนได้เคารพในวิถีธรรมชาติ วัฒนธรรม และระมัดระวังถึงผลกระทบที่จะตามมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ปัญหาขยะ รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน เกิดเป็นแผนงานต่าง ๆ เพื่อเดินหน้าชุมชนไปพร้อมกัน อีกทั้งยังใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในชุมชนนั้นได้ และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

         สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 7 Greens Concept และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) แบ่งเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้แลกเปลี่ยนแนวคิดผลิตภัณฑ์ชุมชน ศึกษาดูงาน “ไร่ของพ่อ” ณ ภูไพรเลครีสอร์ท และโรงเรียนบ้านโป่งหวาย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย โดยทั้ง 2 แห่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่ กฟผ. ได้นำโครงการชีววิถีมาถ่ายทอดให้มีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจากนั้นจะร่วมกันถอดบทเรียน นำไปสู่การจัดทำแผน 7 Greens Concept เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ. และ ปตท. ในแต่ละขั้นตอน และมีการติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ ต่อไป ส่วนการประชุมฯ รุ่นที่ 2 จะมีกำหนดจัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้