กฟผ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม กับชมรมคอลัมน์นิสต์นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย และภาคีเครือข่าย เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

         นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลบำรุงรักษาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ภาคเหนือมาโดยตลอด โดยได้ดำเนินการปลูกป่าและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่า ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในภาคเหนือ รวมถึงน้ำป่าไหลหลากจากภาคเหนือมายังภาคกลาง โอกาสนี้จึงได้ร่วมกับ ชมรมคอลัมน์นิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปี 2580 ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันดูแลปกป้องรักษาป่าต้นน้ำลำธารไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่ซึ่งได้มีการจัดแถลงข่าวความร่วมมือโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวณ ห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         นางอังคณา สุขวิบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กฟผ. ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยมในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมกับชมรมคอลัมน์นิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทยและภาคีเครือข่าย มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559-2561 โดยปลูกป่าไปแล้วรวมทั้งสิ้น259 ไร่ รวมทั้งยังมีการจัดทำฝายน้ำล้นและการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่สำหรับในปี 2562 กฟผ. จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูต้นน้ำยมปีที่4 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ อำเภอปง จังหวัดพะเยาโดยชมรมคอลัมน์นิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย จะดำเนินการสร้างฝายน้ำล้นกึ่งถาวรจำนวน 1 ฝาย และปลูกป่าต้นน้ำ จำนวน 300 ไร่ ในพื้นที่บ้านห้วยดงดำ ตำบลนาปรัง อำเภอปง รวมทั้งสร้างศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูต้นน้ำยม ตามแนวศาสตร์พระราชาขึ้นที่โรงเรียนบ้านค่าไพบูลย์ ตำบลปงไป อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วย

         นอกจากการสนับสนุนโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยมในพื้นที่จังหวัดพะเยาแล้วกฟผ. ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน ปลูกป่าไปแล้วจำนวน 206,756 ไร่ ทั้งนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกป่า ทั้งป่าต้นน้ำ (ป่าบก) ป่าชายเลน ป่าพรุป่าชุมชนและป่าในพื้นที่โครงการพระราชดำริต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 49จังหวัด รวมเนื้อที่ปลูกป่าเป็นจำนวน 461,346 ไร่