การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การวางกรอบยุทธศาสตร์องค์การเพื่อนำกฟผ. และประเทศชาติ เดินหน้าสู่ความยั่งยืน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

         นายพัฒนา แสงศรีโรจน์รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2562เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหนึ่งในศาสตร์พระราชาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน กฟผ. ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมอบรม ร่วมในพิธี ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

         นายพัฒนาแสงศรีโรจน์ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องของศาสตร์พระราชาว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินงานขององค์การ และนำแนวคิดเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน นำไปต่อยอดปฏิบัติตามและผลักดันโครงการเพื่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ที่จะเดินหน้าสร้างความเข้าใจและนำศาสตร์พระราชาไปพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาค (ระดับลุ่มน้ำ) และระดับพื้นที่ ซึ่งพื้นที่เป้าหมายคือพื้นที่โดยรอบ 7 เขื่อนพระนาม และ 3 โรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

         “สิ่งสำคัญของการอบรมในครั้งนี้คือความเข้าใจในศาสตร์พระราชาความรู้ที่แท้จริง การที่ได้เห็นแนวทางที่จะอยู่รอดอย่างพอเพียงและช่วยเหลือกันและกันได้ในอนาคต รวมถึงการนำไปเผยแพร่ต่อไปยังบุคคลอื่นสร้างเครือข่ายเพื่อสืบต่อพระราชปณิธานและเมื่อเราร่วมกันเดินหน้าเป็นเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง ก็จะทำให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันและอยู่รอดต่อไปได้” กล่าว

         ในการนี้ การอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ศัลยกำธร หรือ อาจารย์ยักษ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องแนวทางศาสตร์พระราชามาให้ความรู้สร้างความเข้าใจและนำลงแปลงปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือทำ

         ดร.วิวัฒน์ศัลยกำธร หรือ อาจารย์ยักษ์ ได้บรรยายตอนหนึ่งของหัวข้อ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “SEP To SDGs” ว่า เศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาการแบ่งปันไม่ใช่หลักการแข่งขัน ซึ่งสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ยกย่องว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งในศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานให้กับประชาชนถือเป็นปรัชญาในการพัฒนาคนที่ดีที่สุดในโลกและเป็นสิ่งที่จะทำให้โลกเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายใหม่ของสังคมโลกที่ทุกภาคส่วนต่างมุ่งหน้าไปให้ถึงโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ใจความสำคัญคือต้อง ‘พอ’ โดยมีทฤษฎีบันได้ 9 ขั้นสู่ความพอเพียง โดยขั้นพื้นฐานคือมีคุณธรรมและความรู้ ได้แก่ 1.พอกิน 2.พอใช้ 3.พออยู่ 4.พอร่มเย็น จากนั้นในขั้นก้าวหน้า ได้แก่ 5.ทำบุญ 6.ทำทาน 7.ทำเก็บรักษา 8.ทำขาย และ 9.สร้างเครือข่าย เพื่อขยายผล สิ่งสำคัญคือเมื่อเราเข้าใจแล้วเราต้องนำไปปฏิบัติ

         นางสุกัญญา วรรธนะประทีป กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” จัดขึ้นมาแล้วจำนวน 3 ครั้ง ณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยครั้งที่ 1 เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่ชุมชนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 2 เป็นการอบรมสำหรับผู้บริหาร ในชื่อหลักสูตร“ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” (นขพ. กฟผ.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 และครั้งที่3 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2562 โดยเป็นการอบรมกลุ่มร่วมระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.จำนวน 51 คน กับบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 62 คนรวมทั้งหมดจำนวน 113 คน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของศาสตร์พระราชาในทุกระดับและเพื่อนำไปปรับใช้ในการวางยุทธศาสตร์องค์การและการเดินหน้ายุทธศาสตร์ด้านโครงการเพื่อสังคมของ กฟผ. ต่อไป