กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวแก่ 7 หน่วยงาน กฟผ. โดย เขื่อนภูมิพล และเขื่อนรัชชประภา ได้รับโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 ด้านเขื่อนวชิราลงกรณเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนท่าทุ่งนา และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือได้รับโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4

         เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว และงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ “Green IndustryForum” โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี2562 พร้อมมอบโล่รางวัล สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว โดยปีนี้มีหน่วยงานกฟผ. ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล และเขื่อนรัชชประภา ได้รับโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 และ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนท่าทุ่งนา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือได้รับโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ (วิภาวดี) สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร

         นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้นโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาจนสามารถยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวนั้นแสดงให้เห็นว่ามีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนห่วงโซ่อุปทานเพื่อเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ถือเป็นรางวัลในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่สถานประกอบการที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนรวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยอีกด้วย

         ทั้งนี้รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมในครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ได้รับการยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 และระดับที่ 5 ในปี พ.ศ. 2562ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 139 ราย ประกอบด้วย สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จำนวน 115 ราย สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (GreenNetwork) จำนวน 24 ราย