20190919 PRE01 01

         กฟผ.แม่เมาะ รับ 4 รางวัล Green Mining Award และ CSR-DPIM Continuous Award 2019 รวมทั้ง CSR-DPIM One Mine One Person Award 2019 จาก กพร. สะท้อนความมุ่งมั่นในการเป็นสถานประกอบการเหมืองแร่ ที่ดำเนินงานโดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

         วันนี้ (19 กันยายน 2562) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยเหมืองแม่เมาะ เข้ารับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2562 (Green Mining Award) และรางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DPIM Continuous Award 2019) ภายในงานมอบรางวัลประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เพื่อมอบรางวัลให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีนายวีระ ตั้งวิชาชาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ กฟผ. พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับรางวัลจากนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

         สำหรับ ในปี 2562 เหมืองแม่เมาะภายใต้การดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ ได้รับ Green Mining Award รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2562 ประเภทเหมืองแร่ จากโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ จำนวน 1 รางวัล ซึ่งได้รับต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 เป็นครั้งที่ 7 และจากโครงการเหมืองแร่หินปูน จำนวน 1 รางวัล ซึ่งได้รับต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นครั้งที่ 6 รวมทั้งยังได้รับรางวัล CSR-DPIM Continuous Award 2019 ประเภทเหมืองแร่ จำนวน 1 รางวัล โดยได้รับต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 รวมแล้ว 9 รางวัล นอกจากนั้น นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้ากองสิ่งแวดล้อมเหมือง ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ยังได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM (CSR-DPIM One Mine One Person Award 2019) ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงทำให้ในปีนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้รับรางวัลจาก กพร. รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 รางวัล

20190919 PRE01 02

20190919 PRE01 03

20190919 PRE01 04