กฟผ. ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ประเภทรัฐวิสาหกิจ ระดับชมเชย จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

         เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นายอานุภาพ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ประเภทรัฐวิสาหกิจ ระดับชมเชย จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องจูปิเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

         สำหรับ กฟผ. ได้รับรางวัลจากการนำหลักการสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน/บริหารงาน มีการประเมินผลงานด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ดูแลสวัสดิการและให้ความคุ้มครองแรงงานสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานสากล ISO 45001 และระบบการจัดการความปลอดภัยที่พัฒนาโดย กฟผ. “EGAT SMS” ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงที่มาดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของ กฟผ. การดำเนินงานไม่ละเมิดสิทธิการดำรงชีวิตของชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ. และสังคม นอกจากนั้น ยังได้นำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นกรอบในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายใน กฟผ. อีกด้วย

         อีกทั้ง กฟผ. ยังมีช่องทางเพื่อรับและตอบสนองข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นระบบ ผ่าน 6 ช่องทาง คือ โทร 1416, หนังสือร้องเรียน, Website: www.1111.go.th, http://cmc-center.egat.co.th, http://voc.egat.co.th และ http://Intranet.egat.co.th