เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous 2019 และ CSR Beginner 2019) ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้กับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยในปีนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW รวมจำนวน 358 ราย และโรงงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR Beginner รวมจำนวน 310 ราย ซึ่งในส่วนของ กฟผ. ได้รับเลือกจากคณะกรรมการเข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous 2019 ดังนี้ โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จากผลงานการดำเนินงานด้าน CSR ร่วมกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า สำหรับมาตรฐาน CSR-DIW เป็นมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดขึ้น โดยประยุกต์จาก ISO 26000 ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ปฏิบัติและแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย