กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. พร้อมผนึกพลังร่วมกับ 6 กระทรวง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงาน SMART ENERGY TRANSFORMATION ASIA 2019 หรือ SETA 2019 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ ที่รวบรวมนวัตกรรมด้านพลังงาน องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะเปิดประสบการณ์ และโอกาสในการพัฒนาพลังงานไทยในอนาคต

         เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการการจัดงาน SETA 2019 และ ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน SMART ENERGY TRANSFORMATION ASIA 2019 (SETA 2019) หรือ โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2562 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ตึก C กรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Integrated Sustainable Energy Solutions for Asia” ซึ่งกระทรวงพลังงาน ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนภาคเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

         นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า พลังงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลมีการวางยุทธศาสตร์ในด้านพลังงานของชาติมาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาและผลักดันการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด เพื่อสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานจากไบโอแก๊ส และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนเพื่อลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในการกระจายพลังงานด้านการซื้อและขาย รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานด้านพลังงานของอาเซียนด้วย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่สอดรับยุทธศาสตร์และนโยบายด้านพลังงานในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสร้างความยั่งยืน และส่งเสริมศักยภาพของประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ภายในงานมีหน่วยงานด้านพลังงานเข้าร่วมกว่า 30 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และยังมีการแสดงนวัตกรรมที่น่าสนใจภายในงานอีกด้วย

         รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการการจัดงาน SETA 2019 กล่าวว่า SETA เป็นงานที่แสดงรูปแบบการจัดการพลังงานแบบบูรณาการแห่งเอเชีย ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 จวบจนปัจจุบันเป็นปีที่ 4 แล้ว การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Integrated Sustainable Energy Solutions For Asia” เพื่อผลักดันและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานแห่งอนาคต และแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความรู้ เทคโนโลยีและการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับทราบนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านพลังงานของโลก และการปรับเปลี่ยนแนวโน้มการผลิตและพัฒนาด้านพลังงานของเอเชียในอนาคต ซึ่งจะมีการจัดประชุม Hydrogen Summit ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย เวทีการประชุม CEO Energy Forum โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับโลก อีกทั้งยังมีการเจาะลึกนโยบายและความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน และเวทีเสวนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการพลังงานทางเลือก อาทิ รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแก๊สไฮโดรเจน เป็นต้น

         ด้าน ดร.จิราพร ศิริคำ กล่าวว่า ในฐานะที่ กฟผ. เป็นองค์กรด้านพลังงานของประเทศ และเป็นองค์กรที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศมาโดยตลอด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน SETA 2019 เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านพลังงานให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบ โดยในวันเปิดงานในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายพัฒนาแสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) จะเข้าร่วมเป็น Keynote Speaker ในการสัมมนา CEO ENERGY FORUM หัวข้อ New Energy for Sustainability อีกทั้ง กฟผ. ยังได้จำลอง “EGAT Energy Excellence Center” มาจัดแสดงภายในงาน ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็ก (Micro Grid) เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีการนำเสนอข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (รถ EV) เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย ไม่เพียงเท่านั้น กฟผ. ยังได้จัดสัมมนาในหัวข้อ EGAT snd Innovation for Society, Hydro-Floating Solar Hybrid System หรือ แนวคิดการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำในเขื่อนของ กฟผ. ซึ่งจะมีการเล่าถึงรายละเอียดโครงการที่ กฟผ. ได้พัฒนาและเดินหน้าตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP 2018) และจะมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้ในเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานของประเทศ

         “ขอเชิญชวนชาว กฟผ. และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงาน SETA 2019 เพื่ออัพเดทความรู้ เทรนด์ของเทคโนโลยีด้านพลังงานของโลก และรับฟังข้อมูลความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องพลังงานจากทั่วโลก” ดร.จิราพร กล่าว

         ทั้งนี้ สำหรับงาน SETA 2019 นั้นจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2562 ในระหว่างเวลา 9.00-18.00 น. ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setaasia.com