กฟผ. ร่วมเปิดตัว TBCSD New Chapter ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมแสดงความมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับสมาชิกองค์กรธุรกิจฯ มากกว่า 40 องค์กร

         เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน กฟผ..เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมงานเปิดตัว TBCSD New Chapter โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแสดงจุดยืนขององค์กรในการผลักดันภาคธุรกิจและประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจขององค์กร ส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยมีความยั่งยืนและประสบความสำเร็จเพื่อช่วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่ยั่งยืน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) โดยมี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

         นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน TBCSD กล่าวว่า TBCSD ก่อตั้งมาเมื่อ 26 ปีที่แล้วโดยกลุ่มธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยและมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เป็นสำนักเลขานุการ ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 40 องค์กร ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ที่ผ่านมา TBCSD ได้มีการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในกลุ่มสมาชิก รวมทั้งโครงการด้านการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน เช่น ฉลากเขียว โดย TBCSD New Chapter จะขยายกรอบการทำงานไปยังประเด็นสำคัญเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ (country issue) ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน อาทิ PM 2.5 climate crisis และ plastic waste โดยประเด็นสำคัญเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่และต้องใช้พลังความร่วมมือในการรวบรวมองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับระบบการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา โดยต้องอาศัย commitment และ network ที่เข้มแข็งจากองค์กรภาคีสมาชิกของ TBCSD ต่อไป

         นอกจากนี้ ในงานเปิดตัว TBCSD New Chapter ประธาน TBCSD ผู้นำสูงสุดขององค์กรสมาชิกและองค์กรพันธมิตร ได้แก่ กฟผ. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ได้ร่วมกันแสดงความมุ่งมั่น “ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของ กฟผ. ที่ได้ประกาศความมุ่งมั่นเป็นองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน