กฟผ. ชี้แจงการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไฟฟ้า ตามแนวทางดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 เพื่อช่วยแก้ไขราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ทั้งนี้ กฟผ. ยึดหลักการทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

         นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า การจัดทำเงื่อนไขการจ้าง (TOR) การซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ตามแนวทางดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 200,000 ตัน เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม กฟผ. จึงได้ดำเนินการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ภายใต้ขั้นตอนที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้พิจารณาจัดส่งรายชื่อโรงสกัดน้ำมันปาล์มให้กับ กฟผ. เพื่อดำเนินการประมูลราคา ทั้งนี้ ภายใต้การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงสกัดน้ำมันปาล์มที่มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่เสนอขาย นอกจากนั้น กรมการค้าภายในจะเป็นผู้ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบทั้งก่อนเข้าร่วมเสนอขายและหลังการส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบ ตลอดจนเป็นผู้กำหนดราคารับซื้อที่เหมาะสมให้ กฟผ. ใช้เป็นราคารับซื้ออีกด้วย

          “กฟผ. ขอยืนยันว่า ตามที่สื่อมวลชนบางฉบับได้เผยแพร่ข่าว โดยมีประเด็นว่า โครงการรับซื้อน้ำมันปาล์มของ กฟผ. มีการล็อคสเปค เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนที่มีสต็อกเก่า และมีเงินทอนตกหล่น ผลประโยชน์ไม่ถึงเกษตรกรนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด” โฆษก กฟผ. กล่าวในที่สุด