บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ร่วมกับ กฟผ. จัดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นชาวแม่เมาะ 5 ตำบลอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นห่วงกังวลมากำหนดเป็นมาตรการเพิ่มเติมในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่อย่างแท้จริง

         นายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 - 9 และ กฟผ. จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2562 นี้ โดยลงพื้นที่พูดคุยในพื้นที่เป็นกลุ่มย่อยในแต่ละตำบลตามกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน จำนวน 6 เวที ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ต.บ้านดง ต.สบป้าด ต.จางเหนือ ต.นาสัก และ ต.แม่เมาะ เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและสอบถามข้อห่วงกังวลของโครงการ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

         ทั้งนี้ การจัดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีประชาชนอำเภอแม่เมาะทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นทุกๆ ด้าน จำนวน 2,647 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 48 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหลังจากการประชุม ครั้งที่ 1 ทางจดหมาย อีเมล โทรศัพท์และโทรสาร จำนวน 99 คน โดยบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนทั้งหมดไปกำหนดขอบเขตการศึกษาและจัดทำรายงาน EHIA ให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล และหลังจากการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 นี้ จะเป็นขั้นตอนการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานฯ ในครั้งที่ 3 เพื่อนำไปจัดทำรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

         สำหรับ โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เป็นโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA: Environmental and Health Impact Assessment) ก่อนการก่อสร้างโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานฯ ต้องดำเนินการตามกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทำรายงานฯ ให้ครบถ้วน ครั้งที่ 2 การจัดรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของกลุ่มเป้าหมายหลักโดยการลงพื้นที่พูดคุยสอบถามอย่างใกล้ชิดและรอบด้าน และครั้งที่ 3 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างรายงานฯ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ ก่อนจัดทำรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ต่อไป