ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ตำบลของ อ.แม่เมาะ และผู้สนใจ พร้อมใจรักษาสิทธิ์ เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นฯ ครั้งที่ 2 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 ซึ่งทุกความเห็นจะถูกนำไปประเมินและหาแนวทางความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา ก่อนนำไปบรรจุในรายงานหรือกำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติสำหรับโครงการฯ

         บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาโครงการดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง หรือ EHIA ในโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 – 9 (Mae Moh Power Plant Unit 8-9 Replacement Project: MMRP2 ) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง 5 ตำบลในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และผู้ที่สนใจโดยมีผู้รับฟังและแสดงความเห็นดังนี้

         วันที่ 8 ตุลาคม 2562

         • ตำบลบ้านดง มีประชาชนสนใจ เข้าร่วมรับฟังจำนวน 230 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 12 คน

         • ตำบลสบป้าด มีประชาชนสนใจ เข้าร่วมรับฟังจำนวน 600 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 14 คน

         วันที่ 9 ตุลาคม 2562

         • ตำบลจางเหนือ มีประชาชนสนใจ เข้าร่วมรับฟังจำนวน 190 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 11 คน

         • ตำบลนาสัก มีประชาชนสนใจ เข้าร่วมรับฟังจำนวน 239 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 15 คน

         วันที่ 10 ตุลาคม 2562

         • หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายสุขภาพ กลุ่มสาธารณสุข มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 90 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 9 คน

         • ตำบลแม่เมาะ มีประชาชนสนใจ เข้าร่วมรับฟังจำนวน 480 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 16 คน

         รวมมีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ จำนวน 1,829 คน มีผู้แสดงความคิดเห็น 77 คน

         ดร.เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท ทีแอลทีฯ ได้เนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง 3 วัน ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ศึกษาโครงการฯ ทั้ง 5 ตำบลของ อ.แม่เมาะ รวมถึงผู้ที่สนใจ ซึ่งประเด็นหลักในแต่ละชุมชน จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเงินกองทุนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด ตลอดจนการจ้างงานคนในพื้นที่ และการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้ครบถ้วน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาจะนำประเด็นต่างๆ นำเสนอต่อ กฟผ. เพื่อประเมินและหาแนวทางความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา ก่อนนำไปบรรจุในรายงานหรือกำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติต่อไป

         นอกจากนั้นแล้ว ระหว่างวันที่ 11-31 ตุลาคม 2562 บริษัท ทีแอลทีฯ จะทำการสำรวจและเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หัวหน้าครัวเรือน ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ซึ่งทุกความคิดเห็นจากประชาชน บริษัท ทีแอลทีฯ จะนำไปประเมินเพื่อจัดทำร่างรายงานฯ ก่อนจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 เพื่อทบทวนร่างรายงานฯ และมาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม 2563

         ทั้งนี้ ประชาชนสามารถส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือโทรสาร ได้ที่ นางสาวรัตติยา งามประดิษฐ์ และ นางสาววีณิฐฐา วรเกียรตินากร บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 2315, 2322 โทรศัพท์มือถือ 061-564-4480 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )