สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย กฟผ. ได้ 93.29 คะแนน เป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และนับเป็นอันดับ 10 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของประเทศ

         เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย กฟผ. ได้ 93.29 คะแนน ซึ่งถือได้ว่า กฟผ. ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ตามมาด้วยอันดับ 2 เป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และอันดับ 3 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สำหรับผลคะแนนการประเมิน ITA ของ กฟผ. ในปีนี้นับว่าได้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา และยังจัดอยู่ในอันดับ 10 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของประเทศ โดยมีการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้อันดับ 13, 19 และ 30 ตามลำดับ

         สำหรับความสำเร็จของ กฟผ. ในครั้งนี้ มาจากการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริต สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของประเทศ โดย กฟผ. ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในตัวชี้วัดการประเมินหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ผลการประเมินดังกล่าวส่งผลให้ PA กฟผ. ปี 2562 ในตัวชี้วัด ITA Score ได้ระดับ 5 (เกณฑ์วัดระดับ 5 เท่ากับ 90.00 คะแนน)

         ทั้งนี้ การประเมิน ITA ในปี 2562 มีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประเมิน ทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ 99.06 คะแนน เป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน สำหรับการประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริมให้การบริหารราชการของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดน้อยลงไปได้ โดยมีตัวชี้วัดการประเมินทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต