กฟผ. เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกิจการของ กฟผ. ด้านการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

         เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ดร.สุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รวมกว่า 60 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกิจการของ กฟผ. ด้านการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง โดยมี นายชฎิล ศุขะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ กฟผ. พร้อมผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี

         ดร.สุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าวว่า กฟผ. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทุกท่าน ในวันนี้ กฟผ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้คนพิการได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จำเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้น กฟผ. จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการฝึกงานให้แก่คนพิการในหลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดฝึก ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยในปี 2561 สนับสนุนงบประมาณให้แก่คนพิการ จำนวน 96 คน เป็นเงิน 10,512,000 บาท และปี 2562 สนับสนุนงบประมาณให้แก่คนพิการ จำนวน 101 คน เป็นเงิน 11,354,420 บาท นอกจากนี้ในปี 2563 สายงาน รวห. เตรียมจัดให้มีกิจกรรมการนวดผ่อนคลายโดยผู้พิการ ณ สถานพยาบาล กฟผ. ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ Happy Relax ภายใต้นโยบาย EGAT Happy Workplace เพื่อเสริมสร้าง กฟผ. ให้เป็นองค์การแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

         สำหรับ กฟผ. ในฐานะหน่วยงานรัฐได้ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ที่ระบุให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ดำเนินการให้ครบถ้วนตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนดคือผู้ปฏิบัติงานที่ไม่พิการ 100 คน ต่อ คนพิการ 1 คน ซึ่งหน่วยงานสามารถเลือกได้ว่าจะรับผู้พิการเข้าทำงานหรือดำเนินงานช่วยเหลือด้านอื่น ๆ อาทิ การฝึกงาน การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่อผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งในปี 2562 นี้ กฟผ. ได้มุ่งดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ โดยได้จ้างงานคนพิการแล้ว จำนวน 40 คน และการจัดฝึกงานแก่ผู้พิการ จำนวน 101 คน นอกจากนี้ยังได้จัดสถานที่เพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสเข้ามาจำหน่ายสินค้าหรือบริการภายในบริเวณพื้นที่ของ กฟผ. อีกด้วย

         ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยสื่อที่มีการปฏิสัมพันธ์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Interactive Multimedia) ซึ่งนอกจากจะเป็นต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งออกแบบและก่อสร้างให้เป็นอาคารเขียว (Green Building) ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ LEED Certification ระดับ Platinum จากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ทั้งภายในและภายนอกอาคารยังออกแบบตามหลัก Universal Design ที่เอื้อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ สามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ได้อย่างสะดวกอีกด้วย