พิธีปิดกิจกรรมค่ายเวทีถอดบทเรียนการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ค่าย 3 ปีที่ 7 โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฟผ. ร่วมขับเคลื่อนการสร้างเยาวชนคนพันธุ์ใหม่ให้มีความคิดนอกกรอบ และวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานโดดเด่นในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในเวทีถอดบทเรียนการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (ค่าย 3 ปีที่ 7) โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี ศ.ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน กฟผ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา หัวหน้าโครงการ Move World Together ผู้แทนหน่วยงานภาคี แขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษา และเยาวชนโครงการ Move World Together เข้าร่วมงาน และ รศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ รองหัวหน้าโครงการ Move World Together กล่าวรายงาน ซึ่งค่ายดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

         นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กล่าวว่า Move World Together เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจที่ กฟผ. มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างเยาวชนคนพันธุ์ใหม่ให้มีความคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และมีสำนึกในหน้าที่ของเยาวชนต่อบ้านเมือง ผลจากการพัฒนาเยาวชนจะนำไปสู่นวัตกรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคีซึ่งได้นำความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรมาร่วมบูรณาการในการที่จะออกแบบโครงการให้มีลักษณะสร้างการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นการติดอาวุธทางสติปัญญาให้เยาวชนมีความพร้อมภายใต้สังคมโลกที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

         สำหรับรางวัลที่มอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) รางวัลเสื้อสามารถ ซึ่งมอบให้แก่กลุ่มเยาวชนที่สามารถสร้างผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์และได้รางวัลจากเวทีประกวดระดับนานาชาติ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ ผลงานเจลแต้มสิวจากผิวส้มเกลี้ยง โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปาง ผลงานสบู่สครับผิวจากสารสกัดเปลือกทุเรียน โรงเรียนสามัคคีอิสลาม จ.สตูล และผลงานสบู่และเจลยับยั้งแบคทีเรียจากลำไยตกเกรด โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน 2) รางวัลเหรียญคนช่างคิด ซึ่งมอบให้แก่กลุ่มเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่น แปลกใหม่ กล้าคิดนอกกรอบ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ ผลงานแผ่นครอบลังถึงลดพลังงาน โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จ.นครพนม ผลงานถุงระงับกลิ่นเท้าสารแทนนินจากเปลือกกล้วย โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี และผลงานบอร์ดเกมบายศรีสู่ขวัญ โรงเรียนศรีนครน่าน จ.น่าน 3) รางวัลครูเคลื่อนโลก ซึ่งมอบให้แก่ครูที่ปรึกษาที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และเสียสละเวลาในการร่วมกับโครงการฯ เพื่อพัฒนาเยาวชนและโครงการของเยาวชน ได้แก่ คุณครูปริญญา ปัญญาฟู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน คุณครูฮาร์ตีนี มะเซ็ง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา และคุณครูพัชรีย์ ด่านนอก โรงเรียนสุธีวิทยา จ.สระบุรี 4) รางวัลองค์กรผู้สนับสนุนผลงานเยาวชน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และ 5) รางวัลบุคคลผู้สนับสนุน ซึ่งมอบให้แก่บุคคลที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงงานของเยาวชน ได้แก่ รศ.ดร.จิรดา สิงขรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มธ. ผศ.สิทธิชัย ฮะทะโชติ คณะทรัพยากรธธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. และ อ.ดร.สายฝน จันผกา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับครูที่ปรึกษาและเยาวชนที่เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียน การสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (ค่าย 3 ปี 7) ทั้ง 15 ทีม

         นอกจากการมอบรางวัลแล้ว ยังได้มีการนำเสนอผลงานของเยาวชนจากทุกภาคทั่วประเทศ รวม 15 ผลงาน จาก 15 กลุ่ม ได้แก่ 1) ยาสีฟันจากเปลือกหมาก โรงเรียนกระบุรีวิทยา จ.ระนอง 2) ถ่านคาร์บอนกรองโลหะหนักจากเปลือกและต้นถั่วแดงหลวง โรงเรียนสองแคววิทยาคม จ.เชียงใหม่ 3) ครีมบำรุงมือจากสารสกัดฟลาโวนอยด์ที่สกัดจากใบสารภี โรงเรียนสารภีวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 4) ครีมลดรอยแผลเป็นจากสารสกัดโบรมีเลน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จ.ลำปาง 5) น้ำตบลังแข โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา 6) อุปกรณ์ช่วยในการเกี่ยวข้าวเพื่อช่วยลดอาการเจ็บและปวดหลัง โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 7) ผลงานเหยื่อล่อปลวกจากสารสกัดเนื้อฝักคูณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา จ.สุรินทร์ 8) ผลงานอุปกรณ์ขูดสีรถยนต์ โรงเรียนสุธีวิทยา จ.สระบุรี 9) การศึกษาประสิทธิภาพการไล่มอดในครัวเรือนของซองบรรจุสารสกัดหยาบจากใบน้อยหน่า โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน 10) โลชั่นป้องกันยุงและแมลงจากสารสกัดเปลือกมะนาว โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จ.กาญจนบุรี 11) เสื้อพยุงผู้ป่วยติดเตียง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 12) หัวแร้งดูดควัน โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี 13) เครื่องกำจัดควันบุหรี่ด้วยระบบโอโซนและไอออนไนซ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 14) เตาหมูปิ้ง Low มลพิษ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และ 15) เซรั่มแต้มสิวจากดอกดิน โรงเรียนทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน โดยคุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ Managing Director บริษัท WINK WINK Production อีกด้วย

         สำหรับโครงการ Move World Together เป็นโครงการที่ กฟผ. ดำเนินงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ตั้งแต่ปี 2555 มีเป้าหมายในการสร้างเยาวชนคนพันธุ์ใหม่ด้วยการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ การให้แก่นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการแปลกใหม่ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของคนทำงานด้านเยาวชน รวมถึงส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเยาวชน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผลงานของเยาวชนในโครงการ Move World Together ได้รับรางวัลมาแล้วมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ สาธารณรัฐจีน แอฟริกาใต้ แคนาดา และพร้อมนำผลงานนวัตกรรมที่คิดค้นสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในลำดับต่อไป