กฟผ. จัดกิจกรรมโครงการชีววิถี ภายใต้ชื่อ “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” หวังขยายแนวคิดการดำเนินวิถีเกษตรกรรมตามแนวทางของศาสตร์พระราชาให้กับชุมชนจังหวัดแพร่ เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการลงมือทำจริง และนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับคำว่า “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา”

         เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม จัดกิจกรรม โครงการชีววิถี ภายใต้ชื่อ “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ณ ชุมชนต้นแบบชีววิถี บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12 อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมี นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่มีความเข้าใจในการดำเนินวิถีเกษตรกรรมตามแนวทางของศาสตร์พระราชา และเกิดแรงบันดาลใจในการลงมือทำ หรือนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับคำว่า “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” ซึ่งมีนายถนอมพงค์ ชวลิตชีวินกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กฟผ. กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการชีววิถีของ กฟผ. มีชุมชนเกษตรกรรมภาคเหนือ คณาอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

         ภายในงานมีการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ “บอกเล่าวิถีเกษตรอินทรีย์” โดยมี นายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ พร้อมด้วยนายก อบต.ไทรย้อย เกษตรอำเภอไทรย้อย ผู้ใหญ่บ้านไทรย้อย ผู้ใหญ่บ้านจากชุมชนต้นแบบชีววิถีบ้านดงป่าสัก และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเสวนา นอกจากนี้ ยังได้มีการ เยี่ยมชม “ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมทำกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านปศุสัตว์ การเพาะปลูก ประมง และสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียนรู้ชีววิถีจากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ชีววิถี กฟผ. เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่ มาอย่างต่อเนื่อง

         สำหรับ ชุมชนบ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12 เป็นตัวอย่างชุมชนต้นแบบชีววิถีที่มีความเข้มแข็ง และประสบผลสำเร็จในการทำการเกษตรแบบชีววิถี จนได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ จากการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ประเภทที่ 5 โดย นางไพวรรณ คำเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกในชุมชนทุกคนมีความทุ่มเท และตั้งใจจริงในการทำการเกษตรกรรมตามแบบชีววิถี มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2456 นอกจากนี้ ชุมชนบ้านไทรย้อย ยังเป็นแหล่งเผยแพร่ แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับชุมชนต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานที่สนใจ อีกด้วย