กฟผ. ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2562 (Thailand HR Innovation Award 2019) จากผลงาน “การประยุกต์ระบบ Performance Portfolio สู่การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน”

         เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายชฎิล ศุขะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. รับรางวัลโครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2562 (Thailand HR Innovation Award 2019) จาก ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดยมี นายอิทธิชัย ดิศวนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ กฟผ. และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมงาน ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

         นายชฎิล ศุขะพันธุ์ กล่าวว่า กฟผ. มีการนำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคล และที่ผ่านมาได้สนับสนุนการบูรณาการระบบดิจิทัล ในการบริหารบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในมิติ Administrative Excellence ของ กฟผ.

         นายอิทธิชัย ดิศวนนท์ กล่าวว่า เป้าหมายของเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน คือ การบริหารจัดการข้อมูลในมิติของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบและส่งต่อมูลค่าของข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานในองค์การและในอนาคต มุ่งเน้นการใช้ Data Analytics เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการบุคคลในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

         สำหรับการประกวดครั้งนี้มีองค์กรที่ผ่านการพิจารณารอบสุดท้ายทั้งสิ้น 13 องค์กร 17 โครงการ โดย กฟผ. ได้รับรางวัลระดับ Consolation ในผลงาน “การประยุกต์ระบบ Performance Portfolio สู่การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นระบบบันทึกข้อมูลผลงาน ความเชี่ยวชาญในงาน และวิสัยทัศน์ในการทำงานของพนักงาน กฟผ. โดยข้อมูลในระบบจะถูกรับรองโดยผู้อนุมัติ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับ 10 ขึ้นไป ทำให้ข้อมูลรายงาน Portfolio ของพนักงาน กฟผ. มีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้ประกอบการพิจารณาด้านบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

         ทั้งนี้ การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2562 (Thailand HR Innovation Award 2019) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรทุกขนาดและทุกประเภท