กฟผ. ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน นำห้องเรียนสีเขียว เสริมความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับเยาวชน ในกิจกรรม “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมถ์ฯ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ มุ่งหวังครู นักเรียน ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นเครือข่ายพลังงานขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

         เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 4 โดยมี นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ นายนำพล โพธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน และคณะครูนักเรียนกว่า 350 คน เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

         นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมถ์ฯ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว กระทรวงพลังงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 แห่ง จัดกิจกรรม “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ครู และนักเรียน เป็นเครือข่ายพลังงาน ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

         สำหรับกิจกรรม “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” กฟผ. ได้ร่วมสนับสนุนการเสริมสร้างทัศนคติทางการศึกษา โดยการจัดตั้งห้องเรียนสีเขียว ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ ทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วยฐานกิจกรรมที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนในเรื่องแหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย และผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขยายผลสู่ชุมชนด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ให้กับครัวเรือนใกล้เคียง ตรวจสอบความปลอดภัยและให้คำแนะนำในการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

         นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมดังกล่าว ยังมีฐานกิจกรรมที่น่าสนใจจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานมาร่วมด้วย ได้แก่ ฐาน “รณรงค์การประหยัดพลังงาน เราทำได้” โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ฐาน “E-Book เกมส์พลังงาน” โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ฐาน “ความรู้การกำเนิดปิโตรเลียม” โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และฐาน “รถนิทรรศการเคลื่อนที่เปิดโลกปิโตรเลียม” โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)