ผู้ว่าการ กฟผ. เข้ารับรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2019” ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2562 จาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

         เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในงานมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2019” ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2562 และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “มหันตภัย...คอร์รัปชันยุค 4.0” ซึ่งสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมี ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชันฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในการนี้ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เข้ารับรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2019” ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมี นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วม ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) กรุงเทพฯ

         สำหรับการที่ กฟผ. ได้รับรางวัลดังกล่าวนั้น มาจากความมุ่งมั่นในการเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้พนักงานนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงาน เช่น การงดรับและให้ของขวัญในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานของ กฟผ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด พร้อมทั้งยังกำหนดเป้าหมายร่วมกันในขับเคลื่อน กฟผ. สู่การเป็นองค์การคุณธรรมต้นแบบภายในปี 2567

         ทั้งนี้การมอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม เชิดชูบุคคล องค์กร และสื่อมวลชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นการจุดประกายให้เกิดการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ นักหนังสือพิมพ์อาวุโส นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาครัฐและเอกชน โดยมีการมอบรางวัลรวม 13 รางวัล แบ่งเป็นประเภคบุคคล 4 รางวัล ประเภทองค์กร 4 รางวัล ประเภทสื่อสารมวลชน 4 รางวัล และประเภทบุคคลเกียรติยศแห่งปี 1 รางวัล