กฟผ. ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ในงาน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 จากการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนให้สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ สะท้อนถึงการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

         เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ในฐานะเป็นองค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านรายงานด้านความยั่งยืนได้อย่างครบถ้วน จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรุงเทพฯ

         กฟผ. ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมขององค์กรในรอบปีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiative หรือ GRI Standards ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือรายงาน ซีดี และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ ของ กฟผ. นอกจากนี้ ที่ผ่านมา กฟผ. ยังได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ในระดับดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557-2561

         ทั้งนี้ งานประกาศผล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 เป็นงานที่สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ ก.ล.ต. จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนหรือรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน โดยได้มีการประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรสมาชิกจำนวน 104 องค์กร เพื่อมอบรางวัล 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) ประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) และกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ตามลำดับ ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณารางวัลจากความสมบูรณ์ของรายงาน ความเชื่อถือได้ของรายงาน และการสื่อสารและนำเสนอรายงาน