กฟผ. มอบโล่และทุนดำเนินการ พร้อมเกียรติบัตรให้ 5 ทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ “กล้าดี” ปีที่ 4 จากทั้งหมด 35 ทีม ที่ร่วมส่งโครงการมานำเสนอในหัวข้อ “กล้าดี จิตอาสา รักษ์ป่า สร้างรายได้” พร้อมเตรียมนำศึกษาดูงานที่เขื่อนสิริกิติ์ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น

         เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ “กล้าดี” ปีที่ 4 โดยมี นายนำพล โพธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ พร้อมด้วย ผู้แทนมูลนิธิฮักเมืองน่าน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมงาน ณ ห้องเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ศาลากลางจังหวัดน่าน

         นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ชาวจังหวัดน่านเห็นความสำคัญและร่วมมือกันในการที่จะพลิกฟื้นผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเมืองน่านให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา โครงการ “กล้าดี” ที่เกิดขึ้นนี้ นับเป็นความก้าวหน้าของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่านในอีกขั้นหนึ่ง เพราะได้เปิดโอกาสให้เยาวชนคนน่าน เข้ามามีส่วนร่วมในการ คิด พูด ทำ และกำหนดแนวทางในการดูแลรักษาป่าไม้ ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่า ของแผ่นดินและเป็นมรดกที่ส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ การดำเนินโครงการในปีที่ผ่าน ๆ มานับว่ามีความน่าสนใจ และมีการนำไปต่อยอดขยายผลให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผืนป่า การสร้างอาชีพ และการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งคำว่า “กล้าดี” นอกจากจะหมายถึงส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีแล้ว ยังเป็นการเพาะกล้าไม้ ในใจเยาวชนคนน่านอีกด้วย และขอขอบคุณ กฟผ. ที่รวมพลังกับชาวน่านคืนฟื้นที่ป่าให้กับประเทศไทยมายาวนานกว่า 25 ปี รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการกล้าดี ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างงดงาม

         ทั้งนี้ สำหรับโครงการ “กล้าดี” ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้มีทีมที่สนใจเสนอโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ “กล้าดี จิตอาสา รักษ์ป่า สร้างรายได้” จำนวน 35 ทีม และมีการคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีม โดยมีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทุนดำเนินการให้แก่ทีมที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อนำไปพัฒนาโครงการต่อไป ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 20,000 บาท ได้แก่ “โครงการปุ๋ยหมักมหัศจรรย์นวัตกรรมจากเณรน้อย” โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่ “โครงการไม้ข้าวหลามสร้างสรรค์ สู่ผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้” โดยกลุ่มเยาวชนคนเมืองสวด โรงเรียนบ้านหลวง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่ “โครงการฟางข้าว ว้าว ว้าว ว้าว” โดยโรงเรียนสรีศรีน่าน รางวัลชมเชย รางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่ “โครงการกล้าดีบุกป่า เตรียมหญ้า(สามเหลี่ยม) ไม่เผา ก็ดำได้” โดยโรงเรียนบ่อเกลือ และ “โครงการหัตถศิลป์รักษ์ป่า ปัว-สา สานสัมพันธ์” โดยโรงเรียนสา นอกจากนี้ยังจะมีการนำเยาวชนทั้ง 5 ทีมไปทัศนศึกษาที่เขื่อนสิริกิติ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาโครงการต่อไปด้วย