กฟผ. เข้าพบ PEA และ MEA เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และความต้องการ ความคาดหวัง รวมถึงข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดทำแผนในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และคุณภาพการบริการของ กฟผ. ให้ดียิ่งขึ้น

         เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการควบคุมระบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า กฟผ. และผู้แทนคณะทำงานมุ่งเน้นลูกค้าพลังงานไฟฟ้า กฟผ. พร้อมด้วย ที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าพบ นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ความต้องการ ความคาดหวัง รวมทั้งปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในระดับยุทธศาสตร์ที่มีต่อการให้บริการของ กฟผ. เพื่อนำมาจัดทำแผนพร้อมปรับปรุงกระบวนการทำงาน และคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ณ อาคารที่ทำการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ

         นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา PEA กล่าวว่า ภารกิจของ PEA และ กฟผ. มุ่งเน้นความมั่นคงระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ที่ผ่านมา PEA และ กฟผ. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ต่างให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกัน การแก้ไขปัญหา รวมทั้งการทำกิจกรรมด้าน CSR ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 หน่วยงานเป็นอย่างดี ทั้งนี้ PEA ต้องการให้มีการประชุมเพื่อวางแผนระบบไฟฟ้าร่วมกันมากขึ้น และต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถานีไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วย รวมทั้งให้มีการทำงานเชิงรุก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

         นอกจากนี้ ยังสำรวจความพึงพอใจและรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพร้อมปรับปรุงกระบวนการทำงาน และคุณภาพการบริการ กับการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดย นายสุวัฒน์ วงศ์พิศาล วิศวกรระดับ 11 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ระบบส่ง กฟผ. นำคณะทำงานมุ่งเน้นลูกค้าพลังงานไฟฟ้า กฟผ. พร้อมด้วยที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าพบ นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย MEA ณ อาคารวัฒนวิภาส ชั้น 21 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย กรุงเทพฯ

         ทั้งนี้ กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความร่วมมือกันมายาวนานกว่า 50 ปี ในคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า โดยมี นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. เป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งมีการประชุมร่วมกันปีละ 2 ครั้ง และหมุนเวียนผลัดกันเป็นเจ้าภาพ มีคณะทำงานทั้งหมด 7 คณะ ได้แก่ คณะทำงานปรับปรุงระบบป้องกัน คณะทำงานด้านมาตรฐานอุปกรณ์และการบำรุงรักษา คณะทำงานประเมินระดับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ คณะทำงานศึกษาและกำหนดค่าที่เหมาะสมของ Power Quality คณะทำงานความร่วมมือด้านสื่อสารโทรคมนาคม และ คณะทำงานความร่วมมือด้านระบบไฟฟ้าแบบ Smart Grid โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และร่วมกันติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ได้รับบริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ระบบไฟฟ้ามีความเพียงพอ มั่นคง ปลอดภัย และเชื่อถือได้