เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด ศึกษาดูงาน กฟผ. แม่เมาะ การดำเนินงาน กฟผ. ในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งการผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง การดำเนินงานด้านสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับสื่อมวลชนต่อไป

         เมื่อวันที่ 22–24 ธันวาคม 2562 นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้การต้อนรับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 35 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง และดำเนินงานของ กฟผ. ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุม อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

         นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา กล่าวว่า กฟผ. แม่เมาะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด เดินทางมาศึกษาดูงาน กฟผ. แม่เมาะ และการดำเนินงานของ กฟผ. ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่ง กฟผ. ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนการดูแลระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. สำหรับไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ นับเป็นโรงไฟฟ้าโรงเดียวของ กฟผ. ที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าถูกที่สุด ตลอดระยะเวลา 50 ปี ของ กฟผ. ได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการผลิตไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดมา เพื่อให้โรงไฟฟ้าอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุขมีความร่วมมือที่ดีและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ปัจจุบัน กฟผ. กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการสร้างไฟฟ้าแม่เมาะโรงใหม่เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่กำลังหมดอายุการใช้งาน เป็นโรงไฟฟ้าโรงใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิม ซึ่ง กฟผ. จะต้องขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการสื่อสารการดำเนินงานของ กฟผ. ไปให้ประชาชนได้รับทราบในโอกาสต่อไป

         ด้าน นายอาทิตย์ แสงสว่าง ประธานเครือข่ายบรรณาธิการสื่อมวลชน 17 จังหวัดภาคเหนือ กล่าวว่า ขอขอบคุณ กฟผ. ที่เปิดบ้านโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้สื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือได้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้ฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ การดำเนินงานของเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวแม่เมาะลัดเลาะชุมชน เพื่อศึกษาพื้นที่และชุมชนโดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ ตลอดจนเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งสื่อมวลชนทุกคนจะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบ