กฟผ. เข้ารับรางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนดี คนเก่ง แก่สังคม จากโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ในฐานะผู้ดำเนินการโครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว พร้อมมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวแก่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

         เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นายนำพล โพธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนดี คนเก่ง แก่สังคม จากนายศิริพงษ์ รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประธานในงาน “น.จ. นิทรรศ’63 พลังธรรมชาติ สร้างโลกสดใส เยาวชนร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พร้อมกันนี้ กฟผ. ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนสีเขียว และมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวแก่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โดยมี นายสมพงษ์ ทวีสุขเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กฟผ. นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า กฟผ. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

         นายนำพล โพธิวงศ์ กล่าวว่า กฟผ. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกที่ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จนได้รับมาตรฐานโรงเรียนสีเขียว ซึ่งจากการสนทนากับคณาจารย์ ทีมงาน รวมถึงได้สังเกตการณ์ด้วยตนเองพบว่า โรงเรียนมีครู บุคลากร และนักเรียนที่เข้มแข็ง ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันต่อยอดกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งทางด้านทัศนคติและการปฏิบัติอย่างเป็นนิสัยที่ถาวร จึงเชื่อว่าโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกจะเป็นโรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืนด้วยพลังของคณาจารย์และน้อง ๆ นักเรียนทุกคน

         สำหรับโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวตั้งแต่ปี 2541 และได้ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการขยายผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียวสู่การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดย กฟผ. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน สร้างองค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา ส่งผลให้โรงเรียนสามารถนำความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไปใช้ควบคู่กับการดำเนินกิจการของโรงเรียนทั้งระบบ รวมทั้งด้านการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนมีหลักสูตรบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดสู่ระดับโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชน มุ่งสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society)

         ทั้งนี้ ภายในงาน ยังได้มีการมอบเกียรติบัตรบุคคลดีเด่น ประเภทบุคคลที่สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง แก่สังคม ได้แก่นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ และนางสาวสโรชินี วรรณะ ในฐานะผู้ที่ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนสีเขียว ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และเยี่ยมชมห้องเรียนสีเขียวของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เพื่อรับฟังการดำเนินงาน และรับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป