กฟผ. ร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา เตรียมมอบห้องเรียนสีเขียวโฉมใหม่ ทันสมัย น่าเรียนรู้กว่าเดิมให้กับโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 6 แห่ง ภายในเดือน เม.ย. นี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งพนักงาน กฟผ. เป็นจิตอาสาพลังงานร่วมรณรงค์ลดใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม

         นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้านพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการห้องเรียนสีเขียว โดยร่วมกับกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อจัดตั้งห้องเรียนสีเขียวและออกฐานกิจกรรมที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนในเรื่องที่มาของพลังงานไฟฟ้า การใช้พลังงานอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม, โรงเรียนทีปังกร วิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสาคร, และ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา สำหรับห้องเรียนสีเขียวรูปแบบใหม่จะมีความทันสมัย เน้นการเรียนรู้คู่ความสนุกผ่านสื่อมัลติมีเดีย โดยแบ่งเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ คือ 1) การผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุข (Power Plant /Renewable) 2) สายส่งสุข (Smart Grid) 3) บ้านแห่งอนาคต (Smart Home) 4) สังคมดี วิถียั่งยืน (Sufficiency Economy) 5) STEM Station ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมกันทั้ง 6 แห่ง ภายในเดือนเมษายน 2563 โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับครู นักเรียน ชุมชน และสังคมโดยรอบเยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การเป็นสื่อบุคคลและเครือข่ายด้านพลังงาน ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

         นอกจากนี้ กฟผ. ยังสนับสนุนพนักงาน กฟผ. ซึ่งเป็นจิตอาสาพลังงาน ร่วมกันเปลี่ยนหลอดไฟ LED ช่วยประหยัดพลังงาน ตรวจสอบความปลอดภัยและให้คำแนะนำการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันให้กับครัวเรือน และชุมชนที่อยู่โดยรอบ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตามความมุ่งมั่นตั้งใจของ กฟผ. ในการส่งเสริมสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ให้กับประเทศที่สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน