กฟผ. ลงพื้นที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำกิจกรรมห้องเรียนสีเขียวส่งผ่านความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าสู่เยาวชน พร้อมร่วมเปลี่ยนหลอดไฟ LED ให้กับครัวเรือนใกล้เคียง ในกิจกรรม “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ ของกระทรวงพลังงาน พร้อมตั้งเป้าจัดตั้งห้องเรียนสีเขียวในกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้ได้ครบ 10 แห่ง

         เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ ของกระทรวงพลังงาน โดยมี นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวรายงาน และมีนางสาวอมรวรรณ แก้วผ่อง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ นายนำพล โพธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม และนายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า เป็นผู้แทน กฟผ. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

         นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ กระทรวงพลังงานจึงได้กำหนดจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวขึ้น ซึ่งกระทรวงพลังงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ 6 แห่ง จัดกิจกรรม “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ครู และนักเรียน ให้เป็นเครือข่ายพลังงานขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

         นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน พพ. กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ กฟผ. ได้ริเริ่มดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ทั้ง 6 แห่งนี้ มีนักเรียนรวมกันกว่า 5,800 คน มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่สูง และส่วนใหญ่มีการใช้พลังงานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้มีสภาพเก่าและขาดการดูแลบำรุงรักษา

         สำหรับการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” กระทรวงพลังงานได้ให้การสนับสนุน งบประมาณสำหรับโรงเรียน ทั้งการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ การติดตั้งหรือเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบ LED การติดตั้งระบบ IOT ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยคาดว่าจะเกิดผลประหยัดไฟฟ้าให้กับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในภาพรวมประมาณร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

         สำหรับ กฟผ. เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเสริมสร้างทัศนคติทางการศึกษา โดยสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ผ่านการจัดฐานห้องเรียนสีเขียว ในกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ ทั้ง 6 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปทุมธานี และที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการต่อยอดการจัดตั้งห้องเรียนสีเขียวให้กับโรงเรียนดังกล่าว และโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนนทบุรี รวม 10 แห่ง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 นี้

         ทั้งนี้ นอกจากการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีเขียวแล้ว ยังได้มีการจัดกิจกรรม “สำรวจการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยให้กับชุมชน” โดยลงพื้นที่เปลี่ยนหลอดไฟ LED ให้กับครัวเรือนใกล้เคียง พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยและให้คำแนะนำในการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงฐานกิจกรรมที่น่าสนใจจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานมาร่วมด้วย