กฟผ. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ ในงาน Open House ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สะท้อนความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

         เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกองศูนย์การเรียนรู้ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Open House ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมี รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ นายสาธิต ครองสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. ได้ขึ้นกล่าวสรุปถึงความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินร่วมกันระหว่าง มจพ. และ กฟผ. นางสาวตติยา สาครพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. นักเรียน และนักศึกษา ร่วมงานอย่างเนืองแน่น ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 81 มจพ. กรุงเทพมหานคร

         นายสาธิต ครองสัตย์ กล่าวว่า มจพ. และ กฟผ. ได้มีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอมา โดยมีผลงานโดดเด่นที่ได้ร่วมกันทำโครงการวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรม ได้แก่ ในปี 2560 โครงการศึกษาการปรับปรุงดินที่บวมตัวด้วยการผสมแบบตื้นด้วยเถ้าหนัก ถัดมาในปี 2561 เป็นโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านมิเตอร์ซื้อขายไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับ กฟผ. และ โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และในปี 2562 เป็นโครงการพัฒนาต้นแบบระบบติดตามปริมาณกระแสรั่วไหล นอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปัจจุบัน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาศักยภาพจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ และ โครงการพัฒนาหุ่นยนต์จัดยาต้นแบบสำหรับสถานพยาบาล กฟผ. ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานั้น เป็นการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อทั้งผู้ศึกษาวิจัยและต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่ง กฟผ. หวังว่าการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการศึกษาวิจัยซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องของ กฟผ. นั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

         สำหรับในส่วนของการร่วมจัดแสดงนิทรรศการของ กฟผ. ประกอบด้วยสาระความรู้การพัฒนาด้านนวัตกรรมใน 5 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ 1) EGAT i-EV / electric motorcycle นำเสนอเกี่ยวกับรถไฟฟ้าดัดแปลง และจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 2) นวัตกรรมรางวัลคุณภาพ เป็นการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล โดยได้นำตัวอย่างแบบจำลองโครงการธรรมาภิบาล กฟผ. “เรือกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียด” มาจัดแสดงโชว์ 3) EGAT : innovation power solutions for a better life นำเสนอภาพในอนาคตอันเกิดจากการ disruptive technology บวกกับแนวโน้มและกระแสของโลกด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้รูปแบบของการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 4) EGAT Energy Excellence Center พื้นที่การเรียนรู้ในเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนชนิดต่าง ๆ (Renewable Energy Sources : RES) โดยมีการนำระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะมาใช้ (Microgrid) มีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) และควบคุมด้วยระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในพื้นที่ (Micro Energy Management System : Micro EMS) และ 5) EGAT Learning Center ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ

         นอกจากนี้ ยังได้นำรถ EV Bus มาจัดแสดงและให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมเปิดโอกาสให้ทดลองนั่ง โดยให้บริการเป็นรอบ ๆ จาก มจพ. ไปยังศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อีกด้วย