กฟผ. และ กกพ. ประชุมร่วมเพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ ความเป็นไปได้ในการพิจารณาทบทวนค่าทดแทนที่ดินที่ตั้งเสาไฟฟ้าสำหรับงานปรับปรุงระบบโครงข่ายของ กฟผ.

         เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นายพิพัฒน์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธานคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมผู้แทนคณะทำงาน เข้าพบนายสุรักษ์ ชุณหโสภาค ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน และคณะที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ณ อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้น 19 กรุงเทพฯ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับผลการศึกษาและแนวทางการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและทำให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปฏิบัติการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่ปรึกษาสำนักงาน กกพ. มีความเห็นเบื้องต้นว่า การปรับปรุงคู่มือนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีที่ กฟผ. เห็นประโยชน์ของประชาชนที่ถูกรอนสิทธิ์ในที่ดินเป็นหลัก ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้มากขึ้นและมีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม โดยสำนักงาน กกพ. พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ กฟผ. ต่อไปในอนาคต

         นอกจากนี้ นายสรวุฒิ ศรีสาคร ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงสายส่งรองรับงานพัฒนาระบบคมนาคมภาครัฐขนาดใหญ่ กฟผ. ได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสนอให้ กกพ. ทบทวนค่าทดแทนที่ดินที่ตั้งเสาไฟฟ้าสำหรับงานปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิมที่ กกพ. ได้กำหนดไว้ให้ กฟผ. อ้างอิงในอดีต ที่ยังไม่สอดคล้องกับมูลค่าของที่ดินในปัจจุบัน รวมถึงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของค่าทดแทนที่ดินที่ตั้งเสาไฟฟ้าสำหรับงานก่อสร้างใหม่ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาและยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการปรับปรุงยกระดับสายส่งไฟฟ้าของ กฟผ. สำหรับรองรับการก่อสร้างเส้นทางระบบคมนาคมของภาครัฐ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปรียบเทียบค่าทดแทนที่ดินที่ตั้งเสาไฟฟ้าของ กฟผ. กับค่าเวนคืนที่ดินที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ทำให้เจ้าของที่ดินบางรายไม่ยินยอมให้ กฟผ. ตั้งเสาไฟฟ้า จนเกิดอุปสรรคและความล่าช้าในการดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. เห็นด้วยกับการพิจารณาทบทวนค่าทดแทนที่ดินให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมกับเจ้าของที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการตั้งเสาไฟฟ้าใหม่ในแนวเขตระบบโครงข่ายเดิม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายของ กฟผ. รวมถึงโครงการพัฒนาระบบคมนาคม ที่ในปัจจุบันรัฐบาลได้เร่งรัดการก่อสร้างหลายโครงการ ให้สามารถเปิดใช้เส้นทางได้ทันตามแผนที่วางไว้ และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กฟผ. ควรเร่งนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการ กกพ. เพื่อพิจารณาอย่างเป็นทางการต่อไป