กฟผ. เข้าร่วมในการประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งในผลการศึกษามีการเทียบเคียงกับมาตรฐานอาชีพต่างประเทศและบริบทของสังคมไทย เพื่อมุ่งสู่การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในด้านดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รองรับการขยายตัวของระบบการผลิตและส่งไฟฟ้าในอนาคต

         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า โดยมีนายไกรสีห์ กรรณสูต อดีตผู้ว่าการ กฟผ. ในฐานะ คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ พร้อมด้วยนางศุภนนาฏ ล้ำเลิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ กฟผ. นายเชิดชัย แสนสีหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า กฟผ. นายบริพัฒน์ ศรีวัฒนาปิติกุล วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ซึ่งเป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล ผู้จัดการโครงการฯ ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา ที่ปรึกษาโครงการฯ และ ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง นักวิจัยสาขาอาชีพ ร่วมทบทวนขั้นตอนการดำเนินโครงการและบรรยายผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย อีกทั้งยังมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

         การประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องตามแผนการดำเนินโครงการ ภายหลังจากที่มีการแถลงข่าวและประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพเป้าหมายในต่างประเทศ เพื่อให้ตอบรับต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มาประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย

         ทั้งนี้ จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานระบบผลิตไฟฟ้าในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และมาเลเซีย พบว่าส่วนใหญ่มีระบบการศึกษาค่อนข้างคล้ายกับประเทศอังกฤษที่มีการเทียบเคียงวุฒิการศึกษา มีการให้ความสำคัญกับความรู้ในทุกระดับชั้น มีการระบุเนื้อหาที่จะต้องเรียนรู้ พร้อมมีหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โดยสิ่งที่สำคัญที่ควรนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยก็คือ ไม่ควรมองทักษะทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่ควรให้ความสำคัญกับทักษะย่อยอื่น ๆ ด้วย เช่น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้ เป็นต้น

         อย่างไรก็ตาม การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน และสาขางานระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย จะนำผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของประเทศต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย เพื่อให้ผู้ที่มีความสามารถทำงานได้จริง สามารถเทียบเคียงคุณวุฒิต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาตัวเองเพื่อเลื่อนลำดับขั้นได้ เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มี 54 สาขาวิชาชีพที่จัดทำคุณวุฒิวิชาชีพเสร็จแล้ว และมีการเทียบโอนเครดิตชัดเจน แต่สาขาพลังงานและพลังงานทดแทน และสาขางานระบบผลิตไฟฟ้ายังไม่ได้มีการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพ ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับในอนาคตซึ่งระบบการผลิตและส่งไฟฟ้าจะมีการขยายตัว ทำให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้ามากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมให้กับภาคการศึกษา ให้มีทักษะพร้อมเข้าสู่การทำงานได้ทันที และเป็นผลดีต่อผู้ที่ต้องการเคลื่อนย้ายไปทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย เพราะมีการรองรับที่เป็นมาตรฐานสากล โดยขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้จะเป็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและเครื่องมือประเมินสมรรถนะต่อไป