กฟผ. และ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) ร่วมจัดทำระบบป้องกันพิเศษระหว่างประเทศ พร้อมนำระบบป้องกันพิเศษเข้าใช้งานอย่างเป็นทางการ เพื่อตรวจสอบความสามารถของสายส่งไฟฟ้าจากไทยไป สปป.ลาว ช่วยป้องกันไม่ให้สายส่งรับปริมาณไฟฟ้าเกินพิกัด โดยเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ กฟผ. คิดค้นขึ้น และนำมาต่อยอดสู่ความร่วมมือในด้านระบบป้องกันระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก เพื่อรักษาความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของทั้ง 2 ประเทศ

         นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการควบคุมระบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และท่านจันสม พิลาลม รองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการไฟฟ้านครหลวง รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล. เพื่อนำเสนอและชมการสาธิตการทำงานของระบบป้องกันพิเศษระหว่างประเทศ ที่จัดทำขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของทั้ง 2 ประเทศ พร้อมนำระบบป้องกันพิเศษเข้าใช้งานอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ ฟฟล. นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

         การจัดทำระบบป้องกันพิเศษดังกล่าว สืบเนื่องจากในช่วงระหว่างปี 2562-2563 ระบบไฟฟ้าของ ฟฟล. ขาดกำลังผลิตเนื่องจากเกิดสภาพน้ำแล้งทำให้ต้องรับไฟฟ้าจาก กฟผ. เป็นปริมาณมาก จนเต็มพิกัดของสายส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันให้ระบบไฟฟ้าทั้ง 2 ประเทศมีความมั่นคง ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง จึงมีความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานเพื่อทำการศึกษาและจัดทำระบบป้องกันพิเศษ โดยใช้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของ กฟผ. ที่ทีมงานฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน กฟผ. คิดค้นขึ้นและนำมาต่อยอดเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยถือเป็นความร่วมมือในด้านระบบป้องกันระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก

         ทั้งนี้ ระบบป้องกันพิเศษที่จัดทำขึ้นประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบปริมาณการส่งไฟฟ้าจากไทยไปยัง สปป.ลาว หากพบว่าใกล้จะเกินความสามารถรองรับของสายส่งแล้วก็จะมีการแจ้งเตือน เพื่อให้ทาง สปป.ลาว ปรับลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพื่อไม่ให้สายส่งเกินพิกัด หากไม่มีการปรับลด ระบบก็จะดำเนินการต่อไปโดยการตัดไฟฟ้าบางส่วนในพื้นที่ สปป.ลาว ซึ่งได้มีการตกลงร่วมกันไว้ เพื่อรักษาสภาพของสายส่งไฟฟ้า โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตาม Grid to Grid Operation Agreement ระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล. ที่ได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 และในอนาคต กฟผ. และ ฟฟล. จะประสานความร่วมมือพัฒนาต่อยอดผลงานทางด้านวิชาการร่วมกันเพิ่มขึ้น