คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.

bod 2020 3 NANTIKA

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

ประธานกรรมการ
bod 2020 4 SUTHON

นายสุธน บุญประสงค์

กรรมการ
bod 2020 6 PISUT

ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

กรรมการ

 

SBOD 2020 NAREE

นางสาวนารี ตัณฑเสถียร

กรรมการ

 

bod 2020 10 VIBOON

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. โดยตำแหน่ง

 

> ข้อบังคับ กฟผ. (ฉบับที่ 393) ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.

> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. (ค.97/2562)