คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

bod 2020 3 NANTIKA

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
bod 2020 6 PISUT

ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

 

bod wg patana

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
bod wg suttichai

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร

รองผู้ว่าการบริหาร
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
bod wg dusadee

นายดุษฎี กลีบบัว

ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล
เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตำแหน่ง

 

> ข้อบังคับ กฟผ. (ฉบับที่ 394) ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (ค.100/2562)