คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ

bod 2020 5 PORNPOJ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
SBOD 2020 TRUMP

นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์

กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
SBOD 2020 CHUENSUMON

นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์

กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
bod wg suttichai

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร

รองผู้ว่าการบริหาร
กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
bod wg choosri

น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล

รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO)
กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
bod wg chanika

น.ส.ชณิกา ยุทธสารประสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล
เลขานุการคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ โดยตำแหน่ง

 

> ข้อบังคับ กฟผ. (ฉบับที่ 408) ว่าด้วย คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (ค.99/2563)