คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

bod 2020 5 PORNPOJ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
SBOD 2020 KONG

นายก้อง รุ่งสว่าง

กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
BOD 2020 BOONYANIT

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร (DP)

ผู้ว่าการ กฟผ.
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
bod wg jiraporn

น.ส.จิราพร ศิริคำ

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยตำแหน่ง

 

> ข้อบังคับ กฟผ. (ฉบับที่ 409) ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ค.100/2563)