คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

bod 2020 5 PORNPOJ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
bod 2020 7 PAKORN

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง
SBOD 2020 KONG

นายก้อง รุ่งสว่าง

กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
bod 2020 10 VIBOON

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

ผู้ว่าการ กฟผ.
กรรมการบริหารความเสี่ยง
bod wg patana

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยตำแหน่ง

 

> ข้อบังคับ กฟผ. (ฉบับที่ 396) ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยง (ค.51/2562)