คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ

bod 2020 3 NANTIKA

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ
bod 2020 5 PORNPOJ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

กรรมการสรรหาผู้ว่าการ
bod 2020 6 PISUT

ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

กรรมการสรรหาผู้ว่าการ

 

bod wg somboon

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว

รองปลัดกระทรวงพลังงาน
กรรมการสรรหาผู้ว่าการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
bod wg chanwit

นายชาญวิทย์ นาคบุรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
กรรมการสรรหาผู้ว่าการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
bod wg suttichai

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร

รองผู้ว่าการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ

 

> ข้อบังคับ กฟผ. (ฉบับที่ 400) ว่าด้วย คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ 

> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ (ค.18/2563)