คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ

bod 2020 3 NANTIKA

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

ประธานกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
bod 2020 4 SUTHON

นายสุธน บุญประสงค์

กรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
bod wg wanchai

นายวันชัย หงส์เชิดชัย

อดีตรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
กรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
bod wg saharat

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี

อดีตรองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่
กรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
BOD 2020 BOONYANIT

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร (DP)

ผู้ว่าการ กฟผ.
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ โดยตำแหน่ง

 

> ข้อบังคับ กฟผ. (ฉบับที่ 398) ว่าด้วย คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ

> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ (ค.54/2562)