คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการ

bod 2020 4 SUTHON

นายสุธน บุญประสงค์

ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการ
bod 2020 7 PAKORN

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการ
*ลาออก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
bod wg sepo

ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
bod wg suttichai

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร

รองผู้ว่าการบริหาร
เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการ

 

> ข้อบังคับ กฟผ. (ฉบับที่ 400) ว่าด้วย คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบเเทนของผู้ว่าการ และคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ

> คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการ (ค.19/2563)