คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ว่าการ

bod 2020 5 PORNPOJ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

ประธานอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ว่าการ
bod 2020 3 NANTIKA

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

อนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ว่าการ
SBOD 2020 SOMPOB

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล

อนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ว่าการ
bod wg satit

นายสาธิต ครองสัตย์

ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ
เลขานุการคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ว่าการ โดยตำแหน่ง
bod wg varit

นายวฤต รัตนชื่น

ผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ว่าการ โดยตำแหน่ง

 

> ข้อบังคับ กฟผ. (ฉบับที่ 400) ว่าด้วย คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบเเทนของผู้ว่าการ และคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ

> คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ (ค.95/2563)