คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฎิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.

bod 2020 5 PORNPOJ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

ประธานอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
bod 2020 7 PAKORN

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
bod wg prasertsak

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน

ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ
เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฎิบัติงานผู้ว่าการ โดยตำแหน่ง
bod wg varit

นายวฤต รัตนชื่น

ผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฎิบัติงานผู้ว่าการ โดยตำแหน่ง

 

> ข้อบังคับ กฟผ. (ฉบับที่ 400) ว่าด้วย คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการ

> คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ. (ค.101/2562)