อดีตผู้ว่าการ และที่ปรึกษารองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนระดับชาติ เสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจงาน CSR เพื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานขององค์การด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

         นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. ในฐานะที่ปรึกษารองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 19 (CSD สัมพันธ์) เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์ลำปาง จ.ลำปาง โดยมีผู้แทนหน่วยงานด้านการพัฒนาชุมชนและนักศึกษาการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 600 คน

         การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งในด้านกิจกรรม การพัฒนาพื้นที่และงานวิชาการ งานพัฒนาชุมชนและสังคม ระหว่างนักวิชาการ นิสิตนักศึกษาการพัฒนาชุมชน ประชาชน ตลอดจนสมาชิกโครงการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายชุมชนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภูมิชุมชน) 4 ภาค ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ มธ. ได้แก่ การพัฒนาชุมชน แหล่งน้ำ ป่าชุมชน เกษตรอินทรีย์ พืชสมุนไพร แพทย์แผนไทย และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

         สำหรับสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย การเสวนาเรื่องบทบาทสถาบันการศึกษาในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม : กรณีศึกษา การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากที่ดิน การเสวนาเรื่องนวัตกรรมกับความเหลื่อมล้ำ ปาฐกถาพิเศษเรื่องศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ Dinner Talk “Leadership in Crisis Management ผู้นำกับการจัดการในภาวะวิกฤต” โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาจากนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสังคมจากทั่วประเทศ

         นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดย นายทรงศิลป์ มะโน วิทยากรระดับ 10 และนายวรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์ วิทยากรระดับ 8 กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจ และนายพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องนวัตกรรมและบทเรียนการสร้างพลังชุมชนและเครือข่ายในการแก้ปัญหาชุมชนเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ การจัดการป่าชุมชน โดยพลังชุมชน