กฟผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการภูมิชุมชน ปีที่ 2 เพื่อถอดบทเรียนการทำงานทั้ง 4 ภาค พร้อมวางแผนการดำเนินงานในปี 2563 และกำหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน CSR และต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ พร้อมเพิ่มเติมทักษะการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

         เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการภูมิชุมชน ปีที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) นางพรพงษ์ ปอประพันธ์ หัวหน้ากองจัดการโครงการเพื่อความยั่งยืน กฟผ. นายดิเรก วณิชตันติพงษ์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้า กฟผ.) วิทยากรจาก มธ. และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมงานกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมโฮลอินวัน 1 โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี

         นายเริงชัย คงทอง กล่าวว่า ทิศทางการพัฒนาของโลกในสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกประเทศล้วนมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประเด็น ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกันระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยยังได้เน้นย้ำการนำปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมถึงมิติทางด้านวัฒนธรรมร่วมด้วย ทำให้ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม หรืองานด้าน CSR ของภาคธุรกิจเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ทั้งประเภท in process, after process และ as a process จึงถูกคาดหวังให้ปรับเปลี่ยนจากการประชาสัมพันธ์ การทำงานแบบสงเคราะห์ หรือสาธารณกุศล ไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนแทน

         นายเริงชัย คงทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายชุมชนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือโครงการภูมิชุมชน เป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2561 ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามบริบทเฉพาะของพื้นที่เป้าหมายใน 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย พื้นที่รอบเขื่อน รอบโรงไฟฟ้า พื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และ/หรือพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับ กฟผ. โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในการทำงานพัฒนาชุมชนและเครือข่าย เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ ในการจัดการกับปัญหา มีพลังความสามารถพร้อมรับมือต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป และเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบทางการเรียนรู้ที่สมบูรณ์สำหรับทั้งคนไทยและต่างประเทศ ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคมไทย ให้เกิดผลลัพธ์ต่อการขับเคลื่อนประเทศ ได้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลต่อไป

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายชุมชนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือโครงการภูมิชุมชน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ มธ. ได้ดำเนินงานมาจนถึงช่วงสิ้นสุดปีที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2563 โดยขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ใน 4 ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ 3 (เมษายน 2563 – มีนาคม 2564) โครงการภูมิชุมชน จะมุ่งเน้นการขยายผลการดำเนินงานผ่านการขยายเครือข่าย โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และวางแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้ง 4 ภาค ที่เป็นรูปธรรม และเพิ่มเติมทักษะความรู้ด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment – SROI) แก่บุคลากรทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ

         โครงการภูมิชุมชน เกิดจากความมุ่งมั่นของ กฟผ. ที่จะสร้างเครื่องมือตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบเขื่อน โรงไฟฟ้า และระบบส่งของ กฟผ. ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ศักยภาพของ กฟผ. เข้าไปส่งเสริมจนชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง และจัดการกับปัญหาของตนเองต่อไปได้ โดยให้ชุมชนดำรงอยู่ได้ด้วยความสามารถของตนเองต่อไปอย่างยั่งยืน