บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด และ กฟผ. ขอขอบคุณชาวแม่เมาะและประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและนำเสนอความคิดเห็น ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 กว่า 2,000 คน และร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา 39 คน สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินโครงการฯ ซึ่งข้อคิดเห็นของประชาชนจะนำไปปรับปรุง ร่างรายงานและมาตรการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป

         วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2563) นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 3 ในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.35 น. มีผู้เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน จำนวน 2,293 คน โดยมีผู้ลงชื่อแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 39 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากประชาชนในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ต.สบป้าด ต.จางเหนือ ต.นาสัก ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป

         นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไปแล้ว ซึ่งมีชาวแม่เมาะรวมถึงประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ในวันนี้ นับเป็นครั้งสำคัญที่ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและความจำเป็นในการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ รวมถึงได้แสดงข้อคิดเห็นต่างๆ เพิ่มเติมจาก ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ให้ครบถ้วนรอบด้าน ขอให้ประชาชนทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เป็นกลาง เป็นประโยชน์ต่อชาวแม่เมาะในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง

         ดร.เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา กล่าวว่า บริษัทฯ ร่วมกับ กฟผ. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการ ทั้งด้านผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันและแก้ไข รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบ ซึ่งเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ 5 ตำบลของ อ.แม่เมาะ ได้แก่ ต.สบป้าด ต.จางเหนือ ต.นาสัก ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ รวมถึงส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมครบถ้วน เพิ่มเติมจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน EHIA ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 2,647 คน และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงาน EHIA ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2562 ดำเนินการทั้งหมด 6 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 1,781 คน และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 ในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 2,293 คน สำหรับสิ่งที่ประชาชนยังมีความกังวล เช่น การควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง การดูแลด้านสุขภาพของชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ การบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า รวมถึงการจ้างแรงงานให้ทำงานใน กฟผ. แม่เมาะ และการสร้างงานให้กับลูกหลานในชุมชน เป็นต้น ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้ง 3 เวที จะเป็นประโยชน์ ในการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ก่อนนำส่งสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาต่อไป

         ด้าน นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า “ขอขอบคุณชาวแม่เมาะที่ให้ความสนใจมารับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเนืองแน่น ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 มีความสำคัญในการรักษาระดับกำลังผลิตและความมั่นคง ของระบบไฟฟ้าภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศให้มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะด้านการลงทุนในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้กับประเทศ”

         สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ใช้ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ สร้างขึ้นเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-9 ซึ่งมีอายุการใช้งานครบ 30 ปีแล้ว ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) โดยโรงไฟฟ้าทดแทนจะมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2569

         ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างรายงานฯ ฉบับนี้ได้จนถึงวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563โดยส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปที่ 1) E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2) โทรศัพท์ไปที่ คุณวีณิฐฐา วรเกียรติธนากร และคุณรัตติยา งามประดิษฐ์ โทรศัพท์ 0-2509-9000 กด 2322 หรือ 2315 โทรศัพท์มือถือ 061-564-4480 โทรสาร 0-2509-9047 หรือ ส่งใบแสดงความคิดเห็นไปยัง บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด 152 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ชั้น 13 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย