นางอริสสรา เครือบุญมา 
ผู้ใหญ่บ้านใหม่นาแขม จังหวัดลำปาง

เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. กับประชาชนโดยทั่วไป

  • พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่นาแขม จนได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ และเป็นศูนย์เรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอแม่เมาะ

  • กฟผ. ได้คัดเลือกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่นาแขมให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานสำคัญสำหรับ กฟผ. แม่เมาะ ที่จะนำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมเพื่อเผยแพร่ชุมชมตัวอย่างที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน ซึ่งช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอื่น ๆ หลังจากได้มาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้

  • ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในกิจกรรม “พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายพื้นที่อำเภอทับสะแก ครั้งที่ 4” ซึ่งสะท้อนภาพการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กฟผ.